REGULAMENT

privind exploatarea şi utilizarea Bazei de agrement Piscine – Plaja Olt

HOTARARE 252/10.07.2014

HOTĂRÂRE

Referitor la: darea în administrare Clubului Sportiv Municipal Slatina, a Bazei de agrement ”Piscine – Plaja Olt” din cadrul Clubului Nautic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.07. 2014.

Având în vedere:
- iniţiativa Viceprimarului Municipiului Slatina, prin expunerea de motive nr. 60429/27.06.2014 la proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate nr. 60430/27.06.2014 al Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- faptul că obiectivele de investiţii realizate la Plaja Olt a Clubului Nautic, reprezentând: două piscine (pentru adulţi şi pentru copii) , grup de prim ajutor, vestiare, grup sanitar, foişor, fac parte din patrimoniul public al municipiului Slatina;
- prevederile art.282, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 560/19.12.2013, referitoare la stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2014;
- avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină, al Comisiei de Buget – Finanţe, al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. ”c”, alin. 5 lit. ”a”, alin. 4 lit. c), alin. 6 lit. a), pct. 6 şi ale art. 123 alin. 1, coroborate cu prevederile art. 45 (1)(2)(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

citeste toata Hotararea

REGULAMENT

Anexa nr. 1 la HCL 252/10.07.2014

CPITOLUL I. Notiuni si definitii

CAPITOLUL II. Dispozitii generale

CAPITOLUL III. Obligaţiile administratorului

CAPITOLUL IV. Obligaţiile beneficiarilor

CAPITOLUL V. Alte prevederi

CAPITOLUL VI. Sanctiuni

CAPITOLUL VII. Administrarea resurselor financiare

CAPITOLUL VIII. Dispozitii finale si tranzitorii

citeste toata Anexa nr. 1